ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ "РЪСТ НА ПРОИЗВОДСТВОТО" / 20.06.2016 г.

Кооперация „Обнова“ сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Номер на проектното досие: BG16RFOP002-2.001-0022
Договор №: BG16RFOP002-2.001-0022-C01
Наименование на проекта: „Ръст на производството“
Дата на сключване на договора: 20.06.2016 г.
Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 20.06.2017 г.
Продължителност на изпълнение (в месеци): 12 месеца
Място на изпълнение: България, Северна и югоизточна България, Северозападен, област Ловеч, община Троян, с. Черни осъм    
Общ размер на допустимите разходи (в лева): 512 000.00 лв.
Размер на БФП (в лева): 307 200.00 лв.
Размер на съфинансирането от бенефициента (в лева): 204 800.00 лв.
Размер на съфинансирането от Съюза (в лева): 261 120.00 лв.
Процент на съфинансиране от Съюза: 85%

Кооперация „Обнова“ има дългогодишни традиции в производството на изделия от слоеста дървесина,предназначени за вътрешния и външните пазари. Те са групирани в две основни производствени направления:

 1. Детайли за мебели (пресовани и масивни) основно платна  и плотове от пресована слоeста дървесина и мебелни заготовки от масив.
 2. Огънато слепени детайли, наричани още ОСД: различни видове и модели седалки, облегалки и царги за столове. По заявка на клиента те биват различни по размер и форма, шлайфани и/или лакирани.

За нуждите на тези две направления и след провеждане на процедури за избор на изпълнител, съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ, ще бъдат закупени 6 броя нови, високопроизводителни машини, с цел  цялостното подобряване и повишаване на производствения капацитет, целево засилване на производителността при производство на столове, пълното оползотворяване на пазарния потенциал, намаляването на брака и оптимизиране на ефективността на производствената верига. За преодоляването на ограниченията пред бъдещото развитие на фирмата, ще бъдат включени две основни дейности:
1. Дейност за подобряване на производствените процеси;
2. Дейност за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.
Успешната им реализация ще има положителен ефект за постигането на целите на проекта: повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал и в двете направленията. Заедно с това компанията ще подобри производителността си, ще увеличи средните генерирани приходи от износ, ще повиши ефективността на производствените разходи, което ще доведе до оптимална възвращаемост на направената инвестиция. По време на изпълнението на проекта ще бъдат спазени всички изисквания, свързани с визуализацията му.

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: „РЪСТ НА ПРОИЗВОДСТВОТО“ С ДОГОВОР: BG16RFOP002-2.001-0022- C01

Провеждане на процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ с предмет:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на следните машини и съоръжения с обособени позиции:

 1. Обособена позиция 1: Хидравлична преса – 2 бр.
 2. Обособена позиция 2:
  • 1. Генератор за ТВЧ (15kW) – 1 бр.;
  • 2. Генератор за ТВЧ (30kW) – 1 бр.
 3. Обособена позиция 3: Лепилонанасяща машина с 2 вала - 1 бр.
 4. Обособена позиция 4: Дървобработващ център CNC – 1 бр.
 5. Обособена позиция 5: Широколентова шлайфмашина – 1 бр.

Тръжна документация:

-->
-->