ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ № 2ТММ-02-5/18.02.2011г.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България

ПРОЦЕДУРА за определяне на изпълнител

Ha основание чл. 14, ал. 1 от Постановление Nо. 55 на Министерския съвет от 2007 г. Управителния съвет на кооперажия "ОБНОВА" отрива процедура "открит избор" за определяне на изпълнител при условията на ПМС №55/2007 с предмет: "Доставка и монтаж на машини, съоръжения и специализирано технологично оборудване - Обработващ център с ЦПУ, Хидравлични преси и Високо честотен генератор"

Тръжна документация:   
СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ

Info_dogovor_1.pdf
Info_dogovor_2.pdf

На 12 март 2012 г. доставени:
1. Хидравлични преси ITALPRESSE модел PHF/60 – 2 броя;
2. Високо честотен генератор CAVALLO модел 011-9846642.

На 16 февруари 2012 г. доставен Обработващ център със CNC управление PADE, модел CLIPPER.